Cấu trúc khung chương trình_1933_Nguyễn Thị Mỹ Trang

•Phân tích được cấu tạo của một khung chương trình trên một kênh truyền thông bất kỳ : nhận diện được những thành tố đặc thù có được từ nghiên cứu khán thính giả, định hướng và phong cách của kênh, những yếu tố tác động khách quan và chủ quan.
•Xây dựng được cơ sở cho việc xây dựng khung chương trình trên kênh truyền thông
•Làm chủ kỹ thuật  xây dựng chiến lược khung chương trình cho một kênh truyền thông đặc thù (truyền hình, phát thanh, Internet…)
•Lên chiến lược, thu xếp được cuộc sống hiệu quả hơn

Teacher: Nguyen Trang