ĐỀ ÁN PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG - NS203DV01- NGUYỄN THANH VÂN

Đề án phân tích thị trường lao động là một đề án tổng hợp. Sinh viên sẽ được chia thành các nhóm. Mỗi nhóm 5 sinh viên. Các nhóm sinh viên tiếp cận các ngành nghề của thị trường lao động Việt Nam, lựa chọn một ngành nghề cụ thể, sau đó sử dụng các kiến thức đã học trong các học kỳ trước tiến hành phân tích hiện trạng cung và cầu về lao động trong ngành đó, xác định nhu cầu thực tế, đưa ra các dự báo thuyết phục về nhu cầu lao động cho ngành đã lựa chọn