TÂM LÝ HỌC NHÂN SỰ - NS307DV01 - NGUYỄN THANH VÂN

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức về tâm lý học trong lĩnh vực nhân sự, trong đó bao gồm các đặc điểm tâm lý cá nhân, tâm lý tập thể, sự ảnh hưởng của các đặc điểm tâm lý đó đến thái độ, hành vi, năng suất lao động của họ trong môi trường làm việc. Bên cạnh đó, sinh viên cũng được thực hành giải quyết các bài tập tình huống tại lớp tâm lý liên quan đến vấn đề nhân sự ở các công ty tại Việt Nam. Từ đó, sinh viên có thể vận dụng một cách hiệu quả và linh hoạt những kiến thức và kỹ năng này trong thực tế công tác quản trị nhân sự.