TT306DV02 - Đề án: Quản lý SX sản phẩm TTNN-HK1933-Lê Mai Hương Trà

Đây là môn học thuần thực hành, trong đó sinh viên được yêu cầu thực hiện ít nhất 2 dự án sản xuất sản phẩm truyền thông nghe nhìn ở vai trò sản xuất, điều hành sản xuất, trợ lý sản xuất, đạo diễn. Sinh viên sẽ cần trải nghiệm trong mỗi dự án tất cả các công đoạn của quy trình sản xuất: xây dựng hồ sơ ý tưởng, lập kế hoạch tài chính, kế hoạch sản xuất và thực hiện quản lý sản xuất. Các dự án sẽ được xây dựng trong bối cảnh thực tế của môi trường doanh nghiệp, xuất phát từ nhu cầu của doanh nghiệp. Các sản phẩm đồ án sẽ được chính doanh nghiệp hoặc các nhà chuyên môn nghiệm thu.