Phương pháp nghiên cứu khoa học trong CNTP (thực hành thao tác E-learning

Học phần giúp sinh viên hiểu phương pháp nghiên cứu khoa học, các định nghĩa hay thuật ngữ chuyên dùng trong khoa học; hiểu được các bước tiến hành của một nghiên cứu khoa học, các nguồn thu thập thông tin, từ đó giúp sinh viên có thể tạo ý tưởng hay phát triển ý tưởng và kiểm soát nó một cách khoa học trong quá trình thực hiện nghiên cứu khoa học.