Tổng quan DL và KS-NH_4184_2131

Môn học tập trung vào các kiến thức tổng quát của ngành du lịch bao gồm tất cả các lĩnh vực, từ lữ hành đến lưu trú và ẩm thực. Sinh viên cũng sẽ tìm hiểu về lịch sử du lịch trên thế giới, tác động của du lịch đến kinh tế, môi trường và ngược lại, các vấn đề về tổ chức và hoạch định chính sách trong du lịch. Song song với phần lý thuyết được tổng kết bởi các tác giả nước ngoài, sinh viên sẽ được cập nhật và chia sẻ những hiểu biết, kinh nghiệm thực tế của nền du lịch quốc gia thông qua những buổi chia sẻ của giảng viên nhiều kinh nghiệm và các chuyến thực địa tại các doanh nghiệp trong ngành. Khối kiến thức của môn học này là nền tảng để sinh viên tiếp cận các môn học chuyên ngành khác.

Teacher: Lu Cam Thao