Tổng quan DL và KS-NH_4177_2131

Môn học tập trung vào các kiến thức tổng quát của ngành du lịch bao gồm tất cả các lĩnh vực, từ lữ hành đến lưu trú và ẩm thực.