Logistics_2211_2131 (Lecturer: Vo Thi Ha Nhi)

Môn học này cung cấp về các khái niệm quan trọng của logistics và các vấn đề ảnh hưởng đến việc vận chuyển và lưu kho hàng hóa. Đặc biệt nhấn mạnh tiếp xúc rộng và tổng quát để kinh doanh logistics. Điều này sẽ bao gồm việc phát triển hiểu biết cơ bản về các khái niệm và các kỹ thuật quan trọng để phân tích các vấn đề kinh doanh logistics. Khóa học cũng sẽ xem xét các hoạt động logistics khác nhau có liên quan đến từng chức năng khác trong doanh nghiệp như thế nào.

Teacher: Vo Thi Ha Nhi