21.1_TAEKWONDO_PE110DV01_100_2279_ ĐỖ VŨ ĐĂNG KHOA (Thực Hành)

Môn học bao gồm hệ thống những kiến thức về: Lịch sử phát triển Taekwondo ; rèn
luyện các kỹ thuật cơ bản trong môn Taekwondo như: Kỹ thuật 4 đòn đá, kỹ thuật tự vệ
khóa gỡ tay không, kỹ thuật tự vệ nón bảo hiểm, kỹ thuật tự vệ dao ngắn, luật thi đấu,thi
đấu…; các kỹ thuật té ngã cơ bản, các bài tập rèn luyện sức nhanh tốc độ, sức mạnh tốc
độ, sức bền tốc độ, mềm dẻo, khéo léo, linh hoạt, khả năng phối hợp vận động, tư duy
phán đoán…