Thuật Ngữ Dược Khoa - Nguyễn Kim Thuận

Môn học này nhằm giới thiệu các thuật ngữ thông dụng nhất trong lĩnh vực dược khoa. 

Sau khi học xong môn học, sinh viên có thể :

1) Hiểu được các từ ngữ liên quan đến thuốc.

2) Làm quen được với các nhóm thuốc để có thể tham khảo tài liệu chuyên môn. 

3) Giải thích và hướng dẫn được cách sử dụng thuốc cho bệnh nhân khi cần thiết. 

Để học tốt môn học này, sinh viên cần có những hiểu biết cơ bản về thuật ngữ y khoa.