Đầu Tư Quốc Tế - NT301DV02 - 002502 - Lâm Thanh Phi Quỳnh

Môn học nghiên cứu các vấn đề liên quan đến hoạt động đầu tư xuyên quốc gia của các nhà đầu tư nước ngoài (cả 2 loại hình đầu tư trực tiếp và gián tiếp). Đồng thời, môn học giới thiệu chi tiết các hình thức đầu tư quốc tế nhằm giúp cho nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn hình thức đầu tư thích hợp với khả năng đầu tư của mình và phù hợp với yêu cầu của nước nhận đầu tư.