Help with Search courses

Tài Chính trong Khách Sạn Nhà Hàng - KS403DV02 - 00667 - Trần Thị Hoàng Phượng

Môn học cung cấp kiến thức căn bản (fundamental understanding) về Kế toán-Tài chính trong môi trường kinh doanh khách sạn nhà hàng. Những kiến thức này đuợc định hướng dành cho sinh viên không thuộc chuyên ngành Tài chính, kế toán, giúp họ vận dụng các con số (accounting numbers) vào những hoạt động của bộ phận mình. Phần câu hỏi và bài tập kết hợp các tình huống thực tế giúp SV vận dụng lý thuyết đã học để có thể áp dụng và phối hợp hoạt động với bộ phận Kế toán, Tài chính khi làm việc thực tế.