Help with Search courses

Phát triển nhân sự trong KSNH KS304DV02-200- HK 19.2A Ca 2

Quản trị nguồn nhân lực là môn học quản lý con người thông qua kế hoạch và quy trình làm việc hợp lý. Do liên quan đến con người,  nên có liên quan đến chế độ đãi ngộ, đào tạo và phát triển, động viên và thăng tiến, khen thưởng và kỹ luật. 

Nội dung môn học được chia làm hai phần. Ở phần một chúng tôi giới thiệu cho sinh viên kiến thức tổng quát về quản trị nguồn nhân lực. Phần hai các kỹ năng quản trị nguồn nhân lực như khả năng lãnh đạo, hoạch định và phát triển nguồn nhân lực, thu hút và tuyển chọn nguồn nhân lực, khả năng đánh giá năng lực nhân viên, khả năng động viên nhân viên, khả năng xử lý vấn đề (giải quyết xung đột), và  khả năng giao tiếp thông qua các bài tập giải quyết tình huống liên quan đến công tác nhân sự.

Teacher: Vo Thi NGA