Help with Search courses

PSY302DE01_Theories and Techniques of Counseling_19.1A_NHA

This course offers an overview of various theories of psychotherapy. You will be provided with basic major concepts, view of personality, intervention process and techniques, as well as current literature of the approaches' outcomes. Besides, case studies will be given out to demonstrate the application of the interventions. More than that, students will have opportunities to discuss, analyse, develop a treatment plan and deliver the case presentation or role-play in class.

PSY202DV01_Đạo đức trong tâm lý học

Đây là môn tổng quan về các giá trị đạo đức và pháp lý ảnh hưởng đến quá trình thực hành chuyên môn trong lĩnh vực sức khỏe tinh thần. Sinh viên sẽ nghiên cứu các khía cạnh triết học, lịch sử và các vấn đề hiện tại trong chuyên ngành giúp đỡ lâm sàng, cũng như vai trò chuyên môn, chức năng và các mối quan hệ trong bối cảnh xã hội.


HSU_Tâm lý học hành vi_Phạm Thị Thủy Tiên_1920

Môn học này giới thiệu đến sinh viên những kiến thức cơ bản về khoa học hành vi bằng cách tiếp cận các lý thuyết và thực nghiệm có liên quan trong lĩnh vực tâm lý học. Môn học nhấn mạnh nền tảng lý thuyết Tâm lý học liên quan đến hành vi và tiến trình học tập của con người. Giảng viên và sinh viên sẽ tập trung thảo luận các chủ đề: Quan điểm lịch sử của các lý thuyết học tập sớm, lý thuyết phát triển con người, phản xạ cổ điển và phản xạ có điều kiện, ảnh hưởng của kích thích trong học tập và hành vi, học tập xã hội, động cơ, thuyết phát triển nhận thức trong bối cảnh các giai đoạn và tiến trình học tập, trí nhớ và các mô hình xử lý thông tin của con người, từ lý thuyết điều kiện cổ điển của Pavlov đến điều kiện tạo tác của Skinner. Các lý thuyết ban đầu này hình thành nền tảng để xem xét quan điểm học tập hiện nay. Mặc dù công việc đầu tiên của các nhà hành vi là nhấn mạnh sự đo lường khách quan trong suốt tiến trình học tập nhưng chỉ quan sát bên ngoài thì không đủ để giải thích hành vi của con người. Nói cách khác, sự tổng hợp của quá trình nhận thức bên trong và bối cảnh bên ngoài xã hội cung cấp sự mô tả chính xác hơn về tiến trình học tập.

PSY203DV01_Đề án 1

Đề án giúp sinh viên tiếp cận sâu phương tiện Internet và nghiên cứu thực tế để có được các thông tin thực trạng và nhu cầu dịch vụ tâm lý. Sinh viên sẽ được chia thành các nhóm. Mỗi nhóm 3-5 sinh viên.Từng nhóm xác định các loại thông tin cần thiết phải tìm kiếm. Thông qua phương tiện Internet và nghiên cứu thực tế, sinh viên tìm kiếm thông tin, tập hợp thông tin, báo cáo kết quả và đưa ra các kết luận cần thiết.


PSY201DV01_Đánh giá Tâm lý

Môn học này cung cấp cho người học các phương pháp và cách thức đo lường tâm lý một cách khách quan với nhiều đối tượng thân chủ khác nhau, bao gồm: trẻ em, trẻ vị thành niên, người lớn... Môn học được thiết kế để bao hàm tất cả các kiến thức liên quan đến đánh giá tâm lý. Đồng thời nó cũng cung cấp cho người học những kinh nghiệm thực hành quan sát hoạt động đánh giá tâm lý.

Mục tiêu của môn học
Học được cách nhận định và xử lý các nguồn thông tin trong đánh giá tâm lý;
Hiểu được các vấn đề có thể ảnh hưởng đến tính hiệu lực và độ tin cậy trong hoạt động đánh giá tâm lý và có thể giảm thiểu được những tác nhân có thể ảnh hưởng tiêu cực đến giá trị của báo cáo đánh giá;
Lượng giá được độ hiệu lực và độ tin cậy của các công cụ đánh giá tâm lý;
Có thể tiến hành được một buổi phỏng vấn lâm sàng nhằm thu thập các thông tin cần thiết phục vụ cho việc cấu thành trường hợp;
·  Đánh giá được độ tin cậy, tính giá trị, độ nhạy, độ đặc hiệu của một thang đo tâm lý
·  Diễn giải được các thông tin đánh giá, bao gồm cả phỏng vấn, quan sát và kết quả làm test thành một bản báo cáo đầy đủ thông tin, khách quan; từ đó đưa ra được những chẩn đoán và gợi ý trị liệu phù hợp;
Kết quả đạt được sau khi học môn này
· Sinh viên hiểu được quy trình đánh giá tâm lý và chọn lựa được các thông tin cần thiết trong đánh giá tâm lý;
·Hiểu được các yếu tố ảnh hưởng đến độ hiệu lực của các chẩn đoán tâm lý;
· Đánh giá được độ hiệu lực và độ tin cậy của các thang đo tâm lý;
· Có thể thực hiện được các buổi đánh giá bằng phỏng vấn và quan sát lâm sàng cơ bản;
· Biết được cách tiến hành, tính điểm và diễn giải các thang đo tâm lý cơ bản khi cần;
· Biết viết một báo cáo tâm lý đầy đủ và hoàn chỉnh.

School Counselling

The School Counseling course is expected to provide students a fundamental knowledge of school counseling model as well as a wide range of skills and techniques to work in school setting.

The course include 3 parts:

  • Part 1: School models will be reviewed and different roles of school counselors will be discussed as well as ethical issues in school counseling will be addressed.
  • Part 2: Different skills and techniques to work with children and adolescents, their parents and teachers will be introduced to students. Role-play activities are conducted to help students practice these skills and techniques.
  • Part 3: Different crises related topics will be discussed for deeper understanding and working with these specific topics. Role-play activities are conducted to help students gain more experience of working with these topics.


Teacher: Tran Anh VU