Help with Search courses

Options, futures and others derivatives (GV: Nghiem Tan Phong)

This course is equip students with the most basic knowledge of risks and financial risk management; introduced activities in derivative market, e.g. option contracts and futures contracts ...; present the application of derivative instruments to invest in financial assets such as interest rates, exchange rates and securities, as well as setting insurance strategy caused by price fluctuations on financial markets.

Options, futures and others derivatives (Giảng viên: Nghiêm Tấn Phong)

This course is equip students with the most basic knowledge of risks and financial risk management; introduced activities in derivative market, e.g. option contracts and futures contracts ...; present the application of derivative instruments to invest in financial assets such as interest rates, exchange rates and securities, as well as setting insurance strategy caused by price fluctuations on financial markets.


Tai chinh tien te - TC201DV02 - 1329 - 01597 - Ngo Manh Duy

Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các vấn đề tài chính: tài chính doanh nghiệp, thị trường tài chính và các trung gian tài chính; các vấn đề về tiền tệ, tín dụng và lạm phát; hệ thống ngân hàng (NHTW và hệ thống ngân hàng thương mại) cũng như vai trò của nó đối với một quốc gia nói chung và của Việt Nam nói riêng. Đặc biệt, môn học cung cấp kiến thức cơ bản về nội dung của 3 chính sách trọng yếu, là công cụ điều tiết nền kinh tế vĩ mô của một quốc gia. Đó là chính sách tài khoá, chính sách tài chính quốc gia và chính sách tiền tệ quốc gia.


Teacher: Ngo Manh DUY

Tái Cấu Trúc và Định Giá Doanh Nghiệp - TC305DV01 - 00667 - Trần Thị Hoàng Phượng

Môn học này trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về mua bán và sáp nhập doanh nghiệp,các phương pháp phòng thủ chống thâu tóm, sự cần thiết của tái cấu trúc doanh nghiệp, các khái niệm và qui trình thực hiện M&A. Ngoài ra, sinh viên cũng được cung cấp các kiến thức về soát xét tài chính, các phương pháp định giá doanh nghiệp và các chính sách liên quan đến thâu tóm và sáp nhập doanh nghiệp


International Accounting 2 - 00090 - NGUYEN THI KIM

This course is a continuation of topics in external financial reporting, including: issues related to the measurement and reporting of current liabilities and contingencies, bonds, leases, deferred taxes, shareholders equity, earnings per share, accounting changes, and cash flows.  Current generally accepted accounting principles for financial reporting are analyzed as is their effect on the presentation of financial results by corporations and other entities.