Help with Search courses

Thuế - KT212DV02 - MS00791 - Lê Thị Hà

Môn học này nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về một số sắc thuế chủ yếu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh như thuế môn bài, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân…


Teacher: Le Thi HA