Help with Search courses

Kỹ Năng Truyền Thông - Nguyễn Quốc Dũng-HK2T5C4

Môn Kỹ Năng Truyền Thông (KNTT) nhằm cung cấp những kiến thức về truyền thông chuyên nghiệp và trong đời sống hằng ngày. Kiến thức nền tảng gồm khái niệm truyền thông giao tiếp, quá trình truyền thông hiệu quả, yếu tố và các loại truyền thông. Đồng thời, sinh viên được trang bị các kỹ năng hữu dụng như kỹ năng viết email chuyên nghiệp, kỹ năng viết thư, kỹ năng viết các loại báo cáo trong công việc, kỹ năng làm nhóm, kỹ năng thuyết trình. Đặc biệt qua môn học này sinh viên sẽ biết trình bày báo cáo khoa học theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, và được thực hành các kỹ năng qua các case study (trường hợp hay tình huống thực tế) tại lớp và áp dụng ngay các kỹ năng này vào giao tiếp hàng ngày ở mọi môi trường.  

Sinh viên được yêu cầu tham khảo tài liệu được cung cấp, làm bài tập trên lớp và các bài kiểm tra đánh giá cá nhân-nhóm đúng hạn. 


Kỹ Năng Truyền Thông-Nguyễn Quốc Dũng-HK2T5C3

Môn Kỹ Năng Truyền Thông (KNTT) nhằm cung cấp những kiến thức về truyền thông chuyên nghiệp và trong đời sống hằng ngày. Kiến thức nền tảng gồm khái niệm truyền thông giao tiếp, quá trình truyền thông hiệu quả, yếu tố và các loại truyền thông. Đồng thời, sinh viên được trang bị các kỹ năng hữu dụng như kỹ năng viết email chuyên nghiệp, kỹ năng viết thư, kỹ năng viết các loại báo cáo trong công việc, kỹ năng làm nhóm, kỹ năng thuyết trình. Đặc biệt qua môn học này sinh viên sẽ biết trình bày báo cáo khoa học theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, và được thực hành các kỹ năng qua các case study (trường hợp hay tình huống thực tế) tại lớp và áp dụng ngay các kỹ năng này vào giao tiếp hàng ngày ở mọi môi trường.  

Sinh viên được yêu cầu tham khảo tài liệu được cung cấp, làm bài tập trên lớp và các bài kiểm tra đánh giá cá nhân-nhóm đúng hạn. 

Thông tin giảng viên:

  • Nguyễn Quốc Dũng, tiến sĩ  Ngôn ngữ học & Thính học. 
  • Giảng viên thỉnh giảng tại đại học Hoa Sen từ 9.2018
  • Email: fxdungnguyen@gmail.comKỹ Năng Truyền Thông - DC132DV01 - 00272 - Nguyễn Văn Sơn

Môn Kỹ Năng Truyền Thông (KNTT) là môn học quan trọng đối với sinh viên các chuyên ngành. Môn này nhằm cung cấp những kiến thức về truyền thông chuyên nghiệp và trong đời sống hàng ngày. Kiến thức nền tảng gồm khái niệm truyền thông giao tiếp, quá trình truyền thông hiệu quả, yếu tố và các loại truyền thông. Đồng thời, sinh viên được trang bị các kỹ năng hữu dụng như: kỹ năng viết email chuyên nghiệp, kỹ năng viết thư, kỹ năng viết các loại báo cáo trong công việc, kỹ năng làm nhóm, kỹ năng thuyết trình. Đặc biệt qua môn học này sinh viên sẽ biết trình bày báo cáo khoa học theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, và được thực hành các kỹ năng qua các case study (trường hợp hay tình huống thực tế) tại lớp và áp dụng ngay các kỹ năng này vào giao tiếp hàng ngày ở mọi môi trường.  


Kỹ Năng Truyền Thông - DC132DV01 - HK19.2A - Nguyễn Văn Sơn

Môn Kỹ Năng Truyền Thông (KNTT) là môn học quan trọng đối với sinh viên các chuyên ngành. Môn này nhằm cung cấp những kiến thức về truyền thông chuyên nghiệp và trong đời sống hàng ngày. Kiến thức nền tảng gồm khái niệm truyền thông giao tiếp, quá trình truyền thông hiệu quả, yếu tố và các loại truyền thông. Đồng thời, sinh viên được trang bị các kỹ năng hữu dụng như: kỹ năng viết email chuyên nghiệp, kỹ năng viết thư, kỹ năng viết các loại báo cáo trong công việc, kỹ năng làm nhóm, kỹ năng thuyết trình. Đặc biệt qua môn học này sinh viên sẽ biết trình bày báo cáo khoa học theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, và được thực hành các kỹ năng qua các case study (trường hợp hay tình huống thực tế) tại lớp và áp dụng ngay các kỹ năng này vào giao tiếp hàng ngày ở mọi môi trường.