Help with Search courses

Công Tác Xã Hội Nhập Môn-2020-HK2-1933-Cô Doãn Thị Ngọc

CÔNG TÁC XÃ HỘI (CTXH) LÀ GÌ? CTXH là một nghề giúp đỡ chuyên nghiệp (helping profession) và là một ngành khoa học ứng dụng (Applied science) dựa vào quyền con người và nền tảng giáo dục khai phóng. Sinh viên được học những kỹ năng chuyên nghiệp như KỸ NĂNG XÂY DƯNG MỐI QUAN HỆ, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng thấu cảm, kỹ năng xác định vấn đề, công cụ 5WHY, kỹ năng tư duy phản biện, tư duy theo 6 chiếc nón (six thinking hats), tư duy giải quyết vấn đề theo hình xương cá, v.v để phân tích vấn đề trong thực hành CTXH. Sinh viên cũng được học kiến thức nền tảng gồm: lý thuyết hệ thống (system theory), quan điểm Thế mạnh (Strengths perspective), quan điểm PIE=con người trong môi trường, mô hình giải quyết vấn, nguyên tắc chung, đạo đức nghề CTXH,  Môn học này cũng dành cho sinh viên các chuyên ngành khác (other disciplines) theo học vì sẽ có thêm lăng kính lý thuyết hệ thống (system thinking), tư duy sinh thái-PIE để giải quyết các vấn đề thách thức ở cấp độ cá nhân, gia đình, tổ chức, địa phương và toàn cầu.

Teacher: Doan Thi Ngoc