Help with Search courses

Luật Lao động-Bảo Hiểm Xã hội

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức lý luận cơ bản về luật lao động và bảo hiểm xã hội; trên cơ sở đó, giúp sinh viên hiểu rõ và vận dụng được các quy định của pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội trong thực tế, đặc biệt là tại các doanh nghiệp.