Search courses 를 포함하는 도움말

Tổng quan về Service Learning

Khóa học nhằm cung cấp cho người học kiến thức tổng quan về Service-Learning, gồm: Định nghĩa Service-Learning, các thành tố của Service-Learning, Lợi ích của Service-Learning, các thiên hiện một dự án Service-Learning.