Help with Search courses

Học qua Phục vụ cộng đồng (Service-Learning)

Khóa học nhằm cung cấp cho người học kiến thức tổng quan về Service-Learning, gồm: Định nghĩa Service-Learning, các thành tố của Service-Learning, Lợi ích của Service-Learning, các thiên hiện một dự án Service-Learning.