Help with Search courses

International Finance (Giảng viên: Nghiêm Tấn Phong)

The content of this course is separated into eight chapters referring to general issues of international finance, determination of the exchange rate and balance of international payments, the transactions of international financial markets, international capital flows, an international investment of financial institutions, international funding from government, tariff system and union customs and the activities of the mainly international financial institutions.

Course objectives:

- Support students to grasp, understand and execute the taskforces of international finance.

- Aware of the basis and mechanisms of exploitation and utilization of financial resources in international relations in order to meet the economic activities  in the economic integration of different economic entities.

Tài Chinh Doanh Nghiệp - Đặng Thị Thu Hằng

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tài chính của doanh nghiệp với các nội dung là: nghiên cứu các quyết định chủ yếu của tài chính công ty, đó là các quyết định đầu tư, định giá các công cụ tài chính như Trái phiếu và cổ phiếu, tìm hiểu mối quan hệ giữa rủi ro và lợi nhuận trong đầu tư tài chính, chi phí vốn, và giới thiệu những khái niệm về quản lý danh mục đầu tư và tìm hiểu mô hình định giá tài sản vốn (CAPM).