Help with Search courses

Viết lời quảng cáo_1388_2034

Môn học này được thiết kế nhằm trang bị cho sinh viên một nền tảng kiến thức hệ thống cùng các kỹ thuật viết lời quảng cáo cơ bản cho các sản phẩm truyền thông đại chúng. Sinh viên không chỉ được tiếp cận với phương pháp viết cho các kênh truyền thống như truyền hình, truyền thanh, báo chí mà còn cả phụ trách nội dung cho các trang mạng xã hội trực tuyến như Facebook, Youtube, Tiktok, Instagram…

Bên cạnh các kỹ thuật viết cơ bản, sinh viên sẽ được thực hành viết các kịch bản, câu tiêu đề, thông điệp quảng cáo, đoạn giới thiệu, lời dẫn truyện…nhằm thuyết phục được đối tượng khán giả mục tiêu theo định hướng sáng tạo đã được thống nhất. Môn học này còn giúp sinh viên hiểu rõ được tầm quan trọng của người phụ trách viết lời quảng cáo trong một tổ chức sáng tạo cũng như giá trị của tư duy ngôn ngữ trong các hoạt động truyền thông đại chúng.