Help with Search courses

Lý thuyết Trò chơi_1191_2034

Môn học nghiên cứu về tư duy chiến lược và giới thiệu một số trò chơi cơ bản như trò chơi đồng thời, tuần tự, lặp lại, tiến hóa, v.v. 

Xác suất Thống kê_1192_2034

Môn học cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản của lý thuyết xác suất và thống kê toán.  Các kiến thức xác suất thống kê học được có tính thực tiễn để sinh viên có thể áp dụng vào thực tế của ngành học.