Help with Search courses

Giao Tiếp Liên Văn Hóa - Cô Doãn Thi Ngọc (Template)

Thế giới ngày càng trở nên nhỏ bé và toàn cầu hóa ngày càng mạnh mẽ, vì lẽ đó, giao tiếp liên văn hóa ngày càng trở nên quan trọng để giúp sinh viên giao tiếp hiệu quả và thành công trong mọi lĩnh vực và trong cuộc sống hàng ngày. Môn Giao Tiếp Liên Văn Hóa sẽ giới thiệu và thảo luận kỹ lưỡng những ý tưởng chủ đạo như: “văn hóa”, “giao tiếp liên văn hóa”, “giá trị văn hóa” “sự tự ý thức về văn hóa” “sự khoan dung” “sự cởi mở”, “sự thấu cảm”, “sốc văn hóa”, “ngôn ngữ không lời”, và các “yếu tố văn hóa”. Đồng thời, nội dung môn học cũng sẽ giúp sinh viên nhận thức được những chiều kích và rào cản trong giao tiếp nhằm xây dựng tinh thần và thái độ cởi mở với những cá nhân từ các bối cảnh và nền văn hóa khác nhau. Sinh viên cũng được trang bị những kỹ năng đa dạng để biết cách vượt qua những thách thức hay biết cách ứng biến hay/và giải quyết vấn đề một cách linh hoạt trong giao tiếp. Khi hoàn thành khóa học, năng lực giao tiếp liên văn hóa của sinh viên không chỉ tăng lên, mà còn xây dựng được ý thức tự học hỏi, tự đánh giá về kinh nghiệm bản thân, thái độ tôn trọng sự khác biệt, chấp nhận sự đa dạng về văn hóa, và đặc biệt có khả năng tham gia vào sân chơi toàn cầu một cách bình đẳng.

Teacher: Doan Thi Ngoc

Intercultural Communication - Cô Doãn Thi Ngọc

As our world becomes smaller and globalization grows stronger, intercultural communication becomes more vital in order for students to communicate effectively in all areas of life. This course will present and thoroughly discuss key concepts of “culture”, “intercultural communication”, “cultural iceberg”, “cultural values”, “cultural self-awareness” “empathy” “openness”, and “nonverbal behaviors”. Additionally, students will become aware of barriers such as ‘anxiety, assuming similarity instead of difference, ethnocentrism, stereotypes and prejudices, culture shock, culture clash’ and cultural dimensions in communication between cultures in order to build an open mind to cultural differences and divesity. Students will be also equipped with a variety of skills to overcome challenges and learn to succesfully deal with the likelihood of such issues. By the end of the course, students’ level of cultural competency and awareness will increase significantly and they will develop abilities to participate in the global competition equally.

Teacher: Doan Thi Ngoc

Giao Tiếp Liên Văn Hóa - Gv: Cô Ngọc

Thế giới ngày càng trở nên nhỏ bé và toàn cầu hóa ngày càng mạnh mẽ, vì lẽ đó, giao tiếp liên văn hóa ngày càng trở nên quan trọng để giúp sinh viên giao tiếp hiệu quả và thành công trong mọi lĩnh vực và trong cuộc sống hàng ngày. Môn Giao Tiếp Liên Văn Hóa sẽ giới thiệu và thảo luận kỹ lưỡng những ý tưởng chủ đạo như: “văn hóa”, “giao tiếp liên văn hóa”, “giá trị văn hóa” “sự tự ý thức về văn hóa” “sự khoan dung” “sự cởi mở”, “sự thấu cảm”, “sốc văn hóa”, “ngôn ngữ không lời”, và các “yếu tố văn hóa”. Đồng thời, nội dung môn học cũng sẽ giúp sinh viên nhận thức được những chiều kích và rào cản trong giao tiếp nhằm xây dựng tinh thần và thái độ cởi mở với những cá nhân từ các bối cảnh và nền văn hóa khác nhau. Sinh viên cũng được trang bị những kỹ năng đa dạng để biết cách vượt qua những thách thức hay biết cách ứng biến hay/và giải quyết vấn đề một cách linh hoạt trong giao tiếp. Khi hoàn thành khóa học, năng lực giao tiếp liên văn hóa của sinh viên không chỉ tăng lên, mà còn xây dựng được ý thức tự học hỏi, tự đánh giá về kinh nghiệm bản thân, thái độ tôn trọng sự khác biệt, chấp nhận sự đa dạng về văn hóa, và đặc biệt có khả năng tham gia vào sân chơi toàn cầu một cách bình đẳng.

Teacher: Doan Thi Ngoc