Help with Search courses

Các chủ đề của triết học Phương Tây

Giới thiệu những chủ đề lớn của triết học phương Tây: tri thức luận, triết học tôn giáo, siêu hình học, bản ngã cá nhân và sự bất tử, tự do lựa chọn, đạo đức học. Môn học hướng tới thực hiện hai mục đích quan trọng: 1/ trang bị những kiến thức căn của triết học đối với nền văn minh nhân loại. 2/  sinh viên lĩnh hội và tự xây dựng cho mình những phương pháp tư duy cần thiết.