Help with Search courses

Công tác xã hội nhập môn_Trần Minh Hải_3829_1931

Công Tác Xã Hội (CTXH) là một nghề giúp đỡ chuyên nghiệp (helping profession) và là một ngành khoa học ứng dụng (Applied Science) dựa vào quyền con ngƣời và nền tảng giáo dục khai phóng. Môn học này trang bị cho sinh viên những nguyên tắc chung, giá trị cốt lõi, đạo đức nghề, quan điểm đa chiều, và nhiều kỹ năng hữu ích để giải quyết vấn đề theo tƣ duy hệ thống. Bên cạnh đó, ngƣời học cũng hiểu biết cơ bản về phẩm chất và vai trò của ngƣời hƣớng dẫn, xúc tác, kết nối, tạo động lực nhằm giúp cá nhân và cộng đồng tự quyết (self-determination), tự giúp, tự tìm kiếm các giải pháp mới (alternatives) cho những vấn đề của họ. Môn học này cũng dành cho sinh viên các chuyên ngành khác theo học vì họ sẽ có thêm lăng kính lý thuyết hệ thống (system thinking), tƣ duy sinh thái (ecosystem thinking & Person in Environment=PIE) để giải quyết các vấn đề thách thức ở cấp độ địa phƣơng và toàn cầu.
 

Teacher: Tran Minh Hai

Công Tác Xã Hội Nhập Môn_Thầy Hoàng Bảo Trường_Ca 2 (9h00 - 12h20)_Lớp 4008

Công Tác Xã Hội (CTXH) là một nghề giúp đỡ chuyên nghiệp (helping profession) và là một ngành khoa học ứng dụng (Applied Science) dựa vào quyền con ngƣời và nền tảng giáo dục khai phóng. Môn học này trang bị cho sinh viên những nguyên tắc chung, giá trị cốt lõi, đạo đức nghề, quan điểm đa chiều, và nhiều kỹ năng hữu ích để giải quyết vấn đề theo tƣ duy hệ thống. Bên cạnh đó, ngƣời học cũng hiểu biết cơ bản về phẩm chất và vai trò của ngƣời hƣớng dẫn, xúc tác, kết nối, tạo động lực nhằm giúp cá nhân và cộng đồng tự quyết (self-determination), tự giúp, tự tìm kiếm các giải pháp mới (alternatives) cho những vấn đề của họ. Môn học này cũng dành cho sinh viên các chuyên ngành khác theo học vì họ sẽ có thêm lăng kính lý thuyết hệ thống (system thinking), tƣ duy sinh thái (ecosystem thinking & Person in Environment=PIE) để giải quyết các vấn đề thách thức ở cấp độ địa phƣơng và toàn cầu. 

 

Công tác xã hội nhập môn_Trần Minh Hải_3729_1931

Công Tác Xã Hội (CTXH) là một nghề giúp đỡ chuyên nghiệp (helping profession) và là một ngành khoa học ứng dụng (Applied Science) dựa vào quyền con người và nền tảng giáo dục khai phóng. Môn học này trang bị cho sinh viên những nguyên tắc chung, giá trị cốt lõi, đạo đức nghề, quan điểm đa chiều, và nhiều kỹ năng hữu ích để giải quyết vấn đề theo tư duy hệ thống. Bên cạnh đó, người học cũng hiểu biết cơ bản về phẩm chất và vai trò của người hướng dẫn, xúc tác, kết nối, tạo động lực nhằm giúp cá nhân và cộng đồng tự quyết (self-determination), tự giúp, tự tìm kiếm các giải pháp mới (alternatives) cho những vấn đề của họ. Môn học này cũng dành cho sinh viên các chuyên ngành khác theo học vì họ sẽ có thêm lăng kính lý thuyết hệ thống (system thinking), tƣ duy sinh thái (ecosystem thinking & Person in Environment=PIE) để giải quyết các vấn đề thách thức ở cấp độ địa phương và toàn cầu.
 

Teacher: Tran Minh Hai

Công Tác Xã Hội Nhập Môn-20.1A-2031-Tân SV - Cô Ngọc - Lớp-01

CÔNG TÁC XÃ HỘI (CTXH) LÀ GÌ? CTXH là một nghề giúp đỡ chuyên nghiệp (helping profession) và là một ngành khoa học ứng dụng (Applied science) dựa vào quyền con người và nền tảng giáo dục khai phóng. Sinh viên được học những kỹ năng chuyên nghiệp như KỸ NĂNG XÂY DƯNG MỐI QUAN HỆ, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng thấu cảm, kỹ năng xác định vấn đề, công cụ 5WHY, kỹ năng tư duy phản biện, tư duy theo 6 chiếc nón (six thinking hats), tư duy giải quyết vấn đề theo hình xương cá, v.v để phân tích vấn đề trong thực hành CTXH. Sinh viên cũng được học kiến thức nền tảng gồm: lý thuyết hệ thống (system theory), quan điểm Thế mạnh (Strengths perspective), quan điểm PIE=con người trong môi trường, mô hình giải quyết vấn, nguyên tắc chung, đạo đức nghề CTXH,  Môn học này cũng dành cho sinh viên các chuyên ngành khác (other disciplines) theo học vì sẽ có thêm lăng kính lý thuyết hệ thống (system thinking), tư duy sinh thái-PIE để giải quyết các vấn đề thách thức ở cấp độ cá nhân, gia đình, tổ chức, địa phương và toàn cầu.

Teacher: Doan Thi Ngoc