Help with Search courses

Kỹ năng truyền thông

Môn Kỹ Năng Truyền Thông (KNTT) là môn học quan trọng đối với sinh viên các chuyên ngành. Môn này nhằm cung cấp các kiến ​​thức về truyền thông chuyên nghiệp và trong đời sống hàng ngày. Kiến thức bao gồm khái niệm nền tảng khái niệm truyền thông tiếp nối, quá trình truyền thông hiệu quả, phần tử và các loại truyền thông . Đồng thời, sinh viên được trang bị các kỹ năng sử dụng như: kỹ năng viết email chuyên nghiệp, kỹ năng viết bản họp, kỹ năng chủ buổi họp, kỹ năng viết thư-đơn xin việc-CV, kỹ năng làm việc group, trình thuyết trình kỹ năng, viết ngắn báo cáo kỹ năng trong công việc,. Qua môn học này sinh viên sẽ được thực hiện các kỹ năng thông qua các nghiên cứu tình huống (trường hợp hay tình huống thực tế) ở lớp và tự học trên Mlearning và áp dụng ngay các kỹ năng này vào giao tiếp hàng ngày ở mọi môi trường .