Help with Search courses

Kế Toán Tài Chính Việt Nam 1 (KT211CV03) - Trần Thị Hoàng Phượng

Môn Kế ToánTài Chính 1 nhằm trang bị cho sinh viên ngành Kế Toán kiến thức chuyên sâu về các phần hành kế toán. Sinh viên được trình bày chi tiết hơn môn Nguyên Lý Kế Toán về các nghiệp vụ, các phương pháp và trình tự hạch toán kế toán của một số phần hành kế toán thực tế thường xuyên phát sinh tại các doanh nghiệp