Help with Search courses

Phương Pháp Học Đại Học - DC115DV01- 01542 - Nguyễn Ngọc Minh - 19.1B

Môn học cung cấp cho sinh viên những tri thức và kỹ năng cần thiết để có thể chủ động trong môi trường học tập đại học; giúp cho sinh viên có thái độ tích cực trong việc rèn luyện và phát triển bản thân không ngừng.