Help with Search courses

Tin Học Dự Bị - TINV002DV01 - 3300 - 0304 - Đặng Thanh Linh Phú


GIỚI THIỆU MÔN TIN HỌC DỰ BỊ
Môn học này gồm các module: Windows, Kỹ thuật bàn phím, Internet, MS Word và MS PowerPoint. Qua môn học này sinh viên sẽ hoàn thiện các chức năng của mỗi module để biến chúng thành các công cụ hữu ích hỗ trợ hiệu quả cho việc học tập tất cả những môn khác của mình sau này và kể cả sau khi đi làm: tìm kiếm thông tin cần tìm trên Internet, đánh máy nhanh và chính xác,trình bày các loại hình văn bản, làm những trình bày (presentation) trên máy. Môn học không nhằm giới thiệu từ đầu các module mà củng cố lại và ứng dụng chúng vào những hoạt động học tập cụ thể sau này thông qua các bài tập. Vì thế, sinh viên cần phải có những kiến thức sơ đẳng về các module này trước khi học.