Help with Search courses

Giao Tiếp Liên Văn Hóa - DC208DV02 - 00176 - Nguyen Hoang Chieu Anh

Môn học cung cấp một cách tiếp cận với những nền văn hóa xa lạ, giúp người học thay đổi quan niệm về bối cảnh giao tiếp trong giai đoạn hiện nay và từ đó tiến hành giao tiếp có hiệu quả hơn trong công việc và trong cuộc sống. Cách tiếp cận này kết hợp thế mạnh của 2 lĩnh vực: giao tiếp liên văn hóa (Intercultural communication) – đặt nền tảng trên các lý thuyết về văn hóa và các lĩnh vực liên quan – và kinh doanh quốc tế (international business). Thông qua môn học, vấn đề toàn cầu hóa và giao thương quốc tế, những nguyên nhân gây đổ vỡ trong giao tiếp khác vùng miền, khác quốc gia nhìn dưới góc độ văn hóa sẽ được đem ra bàn luận dưới nhiều góc nhìn khác nhau. Thông qua môn học, người học khám phá ra những khác biệt văn hóa, những giá trị văn hóa đối lập và những khác biệt trong giao tiếp phi ngôn ngữ được sử dụng trên thế giới; đồng thời, có khả năng tổng hợp thông tin và áp dụng những lý thuyết này để phân tích những nền văn hóa quen thuộc (Việt Nam) và xa lạ hơn (Mỹ/và những nền văn hóa khác mà sinh viên có dịp tiếp xúc sau này). Môn học giúp sinh viên có cái nhìn đa chiều về sự việc, hiện tượng có liên quan đến văn hóa của một địa phương, vùng, toàn cầu, giúp sinh viên tôn trọng sự khác biệt, tôn trọng giá trị đạo đức riêng của mỗi dân tộc được tham chiếu từ chính những chuẩn mực văn hóa của riêng họ… nhằm tăng năng lực giao tiếp liên văn hóa với người khác, chủ động dấn thân vào môi trường toàn cầu, góp phần xây dựng môi trường sống, làm việc tốt đẹp hơn sau này. Môn học cũng giúp sinh viên có cơ hội gia tăng năng lực, đọc tài liệu, làm việc nhóm, lập luận có phản biện trong giao tiếp nói và viết trong suốt tiến trình học.