Help with Search courses

Đạo đức nghề nghiệp_HK 19.2A_ThS. Nguyễn Đình Toàn

—Giới thiệu, phân tích, phê bình những khái niệm cơ bản về đạo đức, luân lý, chuẩn mực xã hội và sự khác biệt giữa các khái niệm này
—Làm quen với các trường phái lý thuyết khác nhau về đạo đức và quy ước đạo đức nghề nghiệp trên thế giới và so sánh với tình hình thực tế ở Việt Nam
—Thay đổi thái độ và nhận thức của sinh viên liên quan đến các giá trị đạo đức của xã hội, hướng đến phát triển lương tâm nghề nghiệp

Đạo Đức Nghề Nghiệp - 1933 - Trần Thị Thanh Lương

Môn học này cung cấp cho sinh viên những nền tảng lý thuyết về đạo đức để sinh viên có thể phân tích, suy xét, phản biện và xây dựng những chuẩn mực đạo đức cho chính mình. Sinh

viên sẽ phân tích những ví dụ kinh điển trên thế giới về những hoạt động, quyết định thiếu đạo đức trong những nghề nghiệp khác nhau như giáo dục, báo chí truyền thông, y học và quản trị nhân sự. Sau đó, sinh viên sẽ được giới thiệu một số quy ước đạo đức cơ bản được tôn trọng

rộng rãi trên thế giới và các trường phái suy nghĩ khác nhau đối với những quy ước nền tảng này. Phần lớn thời gian của môn học sẽ dành cho sinh viên khám phá và phân tích những ví dụ gây tranh cãi về mặt đạo đức trong đời sống và công việc hàng ngày ở Việt Nam. Thông qua việc phân tích xung đột và giải quyết mâu thuẫn trong những ví dụ này, sinh viên có thể lập luận vấn đề một cách có đạo đức để đưa ra những quyết định có đạo đức mà vẫn đảm bảo tính hài hòa với những giá trị xã hội, luật pháp, và nhân văn ở Việt Nam.


Đạo Đức Nghề Nghiệp - Trần Thị Thanh Lương-19.2A

Môn học này cung cấp cho sinh viên những nền tảng lý thuyết về đạo đức để sinh viên có thể phân tích, suy xét, phản biện và xây dựng những chuẩn mực đạo đức cho chính mình. Sinh

viên sẽ phân tích những ví dụ kinh điển trên thế giới về những hoạt động, quyết định thiếu đạo đức trong những nghề nghiệp khác nhau như giáo dục, báo chí truyền thông, y học và quản trị nhân sự. Sau đó, sinh viên sẽ được giới thiệu một số quy ước đạo đức cơ bản được tôn trọng

rộng rãi trên thế giới và các trường phái suy nghĩ khác nhau đối với những quy ước nền tảng này. Phần lớn thời gian của môn học sẽ dành cho sinh viên khám phá và phân tích những ví dụ gây tranh cãi về mặt đạo đức trong đời sống và công việc hàng ngày ở Việt Nam. Thông qua việc phân tích xung đột và giải quyết mâu thuẫn trong những ví dụ này, sinh viên có thể lập luận vấn đề một cách có đạo đức để đưa ra những quyết định có đạo đức mà vẫn đảm bảo tính hài hòa với những giá trị xã hội, luật pháp, và nhân văn ở Việt Nam.