Help with Search courses

Con Người và Môi Trường - Hoàng Thị Phương Chi

Môn học cung cấp và trình bày các kiến thức về sự phát triển của con người gắn liền với sự tác động
vào môi trường, hậu quả của sự tác động đó ngược trở lại đối với con người; đồng thời giới thiệu
các khái niệm về sinh thái, tài nguyên, môi trường. Sinh viên cũng được giới thiệu các biện pháp cơ
bản để bảo vệ môi trường, bảo tồn tài nguyên mà đỉnh cao của nó là phát triển bền vững – một sự
kết hợp hài hòa và tối ưu cho sự phát triển của con người trong khi vẫn bảo vệ được môi trường tự
nhiên và xã hội.