Help with Search courses

Con Người và Môi Trường- Cô Phạm Nữ Ngọc Hân-01615

- Trang bị kiến thức cơ bản về quá trình phát triển của con người và sự tương tác giữa con người với môi trường.

- Cung cấp kiến thức cơ bản cần thiết liên quan đến chuyên ngành môi trường có kiến thức để nắm được các vấn đề môi trường trong công việc về sau  

- Tạo thái độ tích cực về mối quan hệ tương tác giữa con người và môi trường

- Xây dựng ý thức bảo vệ môi trường và phát kiển kinh tế - xã hội bền vững