Help with Search courses

TRIẾT HỌC TRONG CUỘC SỐNG - NGUYỄN THANH ĐẠT - 1900- 1337 - HK 19.2A

Khoa học phát triển không thay thế triết học, trái lại, càng đặt ra nhiều câu hỏi triết học mới mẻ. Cuộc sống sôi động, phức tạp, càng cần tư duy tự chủ, sâu sắc và phê phán để tự định hướng cho mình. Môn học cung cấp cho sinh viên những nhận thức cơ bản chung quanh một số khái niệm và vấn đề được chọn lọc như: triết học, khoa học, lý tính, tự nhiên, văn hóa, cái chân, cái thiện, cái đẹp, công lý, con người, ý thức, ngôn ngữ, tồn tại v.v.. Qua môn học, sinh viên bước đầu làm quen và thấy thích thú với hoạt động triết lý, vì nó mang lại lợi ích thiết thực: hiểu hậu cảnh, quyết định có cơ sở, hành động có trách nhiệm, hoạt động có hiệu quả, truyền thông rõ ràng và sống thanh thản, hạnh phúc.


TRIẾT HỌC TRONG CUỘC SỐNG - NGUYỄN THANH ĐẠT - 0700 -1334 - HK19.2A

Khoa học phát triển không thay thế triết học, trái lại, càng đặt ra nhiều câu hỏi triết học mới mẻ. Cuộc sống sôi động, phức tạp, càng cần tư duy tự chủ, sâu sắc và phê phán để tự định hướng cho mình. Môn học cung cấp cho sinh viên những nhận thức cơ bản chung quanh một số khái niệm và vấn đề được chọn lọc như: triết học, khoa học, lý tính, tự nhiên, văn hóa, cái chân, cái thiện, cái đẹp, công lý, con người, ý thức, ngôn ngữ, tồn tại v.v.. Qua môn học, sinh viên bước đầu làm quen và thấy thích thú với hoạt động triết lý, vì nó mang lại lợi ích thiết thực: hiểu hậu cảnh, quyết định có cơ sở, hành động có trách nhiệm, hoạt động có hiệu quả, truyền thông rõ ràng và sống thanh thản, hạnh phúc.


Triết học trong cuộc sống_Đinh Hồng Phúc_19.2A

Khoa học phát triển không thay thế triết học, trái lại, càng đặt ra nhiều câu hỏi triết học mới mẻ. Cuộc sống sôi động, phức tạp, càng cần tư duy tự chủ, sâu sắc và phê phán để tự định hướng cho mình. Môn học cung cấp cho sinh viên những nhận thức cơ bản chung quanh một số khái niệm và vấn đề được chọn lọc như: triết học, khoa học, lý tính, tự nhiên, văn hóa, cái chân, cái thiện, cái đẹp, công lý, con người, ý thức, ngôn ngữ, tồn tại v.v.. Qua môn học, sinh viên bước đầu làm quen và thấy thích thú với hoạt động triết lý, vì nó mang lại lợi ích thiết thực: hiểu hậu cảnh, quyết định có cơ sở, hành động có trách nhiệm, hoạt động có hiệu quả, truyền thông rõ ràng và sống thanh thản, hạnh phúc.


Triết học trong cuộc sống

Khoa học phát triển không thay thế triết học, trái lại, càng đặt ra nhiều câu hỏi triết học mới mẻ. Cuộc sống sôi động, phức tạp, càng cần tư duy tự chủ, sâu sắc và phê phán để tự định hướng cho mình. Môn học cung cấp cho sinh viên những nhận thức cơ bản chung quanh một số khái niệm và vấn đề được chọn lọc như: triết học, khoa học, lý tính, tự nhiên, văn hóa, cái chân, cái thiện, cái đẹp, công lý, con người, ý thức, ngôn ngữ, tồn tại v.v.. Qua môn học, sinh viên bước đầu làm quen và thấy thích thú với hoạt động triết lý, vì nó mang lại lợi ích thiết thực: hiểu hậu cảnh, quyết định có cơ sở, hành động có trách nhiệm, hoạt động có hiệu quả, truyền thông rõ ràng và sống thanh thản, hạnh phúc.