Help with Search courses

Pháp Luật Đại Cương - Lê Thị Minh Long - Năm học 2019-2020

Môn học giới thiệu kiến thức cơ bản về Nhà nước và pháp luật. Sinh viên hiểu được cơ cấu bộ máy nhà nước và hệ thống pháp luật Việt Nam, từ đó hình thành thói quen sống và làm việc theo pháp luật. Ngoài phần lý luận chung về Nhà nước và pháp luật, sinh viên được tiếp cận với các luật chuyên ngành như: Luật Hình sự, Luật Tố tụng Hình sự, Luật Dân sự, Luật Tố tụng Dân sự, Luật Hiến pháp (Luật Nhà nước), Luật Lao động, Luật Hôn nhân và Gia đình.

Pháp luật đại cương - ĐINH THỊ HOA

Môn học giới thiệu kiến thức cơ bản về Nhà nước và pháp luật. Sinh viên hiểu được cơ cấu bộ máy nhà nước và hệ thống pháp luật Việt Nam, từ đó hình thành thói quen sống và làm việc theo pháp luật. Ngoài phần lý luận chung về Nhà nước và pháp luật, sinh viên được tiếp cận với các luật chuyên ngành như: Luật Hình sự, Luật Tố tụng Hình sự, Luật Dân sự, Luật Tố tụng Dân sự, Luật Hiến pháp (Luật Nhà nước), Luật Lao động, Luật Hôn nhân và Gia đình.