Help with Search courses

Quản trị chiến lược - Nguyễn Trần Hà My

Quản trị chiến lược xem xét tình hình hoạt động của doanh nghiệp, các vấn đề về lập chiến lược và thực thi chiến lược theo quan điểm của giám đốc doanh nghiêp, cung cấp khung tổng quát để quản lý tổ chức và các bộ phận chức năng. Những ai có kế hoạch nghề nghiệp đảm trách chức vụ quản lý cao cấp, chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ, hoặc phụ trách các bộ phận chức năng sẽ thấy môn học này hữu ích trong việc nâng cao hiệu quả của tổ chức.


Phân tích hoạt động kinh doanh - Lê Đình Nghi

Sau khi kết thúc học phần, người học sẽ có khả năng:

1. Kiến thức:

            Phân tích doanh thu và hoạt động XNK của doanh nghiệp;

            Phân tích tình hình kim ngạch và tốc độ tăng giảm xuất nhập khẩu;

Phân tích tình hình ký kết và thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu, cơ cấu các điều kiện thương mại (Incoterms), các phương thức thanh toán quốc tế áp dụng;

2. Kỹ năng:

Phân tích doanh thu và hoạt động XNK của doanh nghiệp.

Phân tích tình hình kim ngạch và tốc độ tăng giảm xuất nhập khẩu.

Phân tích tình hình ký kết và thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu.

Lý giải được các nguyên nhân của các hiện tượng kinh tế và xây dựng giải pháp hoàn thiện từng khâu, từng lĩnh vực trong KD XNK nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

Nhận dạng được các rủi ro, kinh nghiệm thực tế trong hoạt động kinh doanh xuất nhập

khẩu hiện nay ở Việt Nam

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có phẩm chất đạo đức, ý thức, tác phong nghề nghiệp, trách nhiệm công dân;

Có khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc.


QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG - MGKH1 - NGUYỄN ĐỨC BÌNH

Khóa "QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG" dành cho khóa QT181 và QT182, do giảng viên NGUYỄN ĐỨC BÌNH phụ trách.

Triển khai online từ ngày 20/04 đến 08/06/2020 (15 buổi)

Nghiệp vụ nhà hàng - NH191- Nguyễn Đức Hiếu - E-Learning

Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức về nghiệp vụ nhà hàng thông qua các bài học và thực hành. Nhằm trang bị cho sinh viên những kỹ năng nghề nghiệp cơ bản trong ngành NH-KS.