Help with Search courses

Nhập môn lập trình - TIN130DV01 - HK2020.1A - Nguyễn Văn Sơn copy 2

Môn học này cung cấp cho sinh viên thuộc các ngành công nghệ thông tin những kiến thức cơ bản nhất về máy tính và lập trình. Nội dung môn học bao gồm các kiến thức cơ bản nhất về máy tính, chương trình máy tính, lưu đồ và thuật toán đơn giản, kiến thức lập trình. Bên cạnh đó môn học cũng trang bị thêm các kỹ năng khi sử dụng ngôn ngữ lập trình C để viết các chương trình máy tính đơn giản.


Nhập môn lập trình - TIN130DV01 - HK2020.1A - Nguyễn Văn Sơn copy 1

Môn học này cung cấp cho sinh viên thuộc các ngành công nghệ thông tin những kiến thức cơ bản nhất về máy tính và lập trình. Nội dung môn học bao gồm các kiến thức cơ bản nhất về máy tính, chương trình máy tính, lưu đồ và thuật toán đơn giản, kiến thức lập trình. Bên cạnh đó môn học cũng trang bị thêm các kỹ năng khi sử dụng ngôn ngữ lập trình C để viết các chương trình máy tính đơn giản.