Help with Search courses

Môn Triết học - Mác Lênin - Phạm Thị Dinh

Môn học cung cấp cho sinh viên những hiểu biết có tính căn bản, hệ thống về triết học Mác - Lênin.

HSU-Đường Lối Cách Mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam - Nguyễn Minh Quang-1932

Làm rõ quá trình thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, qua đó trình bày nội dung và quá trình hình thành, phát triển đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân của Đảng cộng sản Việt Nam một cách khách quan, mang tầm chiến lược, trở thành nhân tố quan trọng nhất quyết định thắng lợi của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trong thời kỳ 1930 - 1975.

Trình bày quá trình hình thành và phát triển đường lối công nghiệp hóa, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng và phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội, và đường lối đối ngoại, hội nhập quốc tế của Đảng cộng sản Việt Nam nhằm đảm bảo cho việc xây dựng thành công CNXH ởớc ta.


HSU.1932- Đường Lối Cách Mạng của Đảng CSVN - DC108DV02 - ĐTH


Môn học cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản của đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam trong cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng XHCN, nhất là đường lối, chủ trương của Đảng trong thời kỳ đổi mới nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chính trị, kinh tế và xã hội phục vụ cho cuộc sống, học tập và công tác.Teacher: Do Thi HIEN