Ngành Quản Trị Công Nghệ Truyền Thông, Học kỳ Tết 2020 (HK1932)

Help with Search courses

Đề án: Kế hoạch kinh doanh SP_1356_HK1932

Đề án: Kế hoạch kinh doanh SP
Mã môn học: TT403DV02
Mã lớp: 1356
Họ và tên GV: Nguyễn Thị Anh Thư

Đề án: Quản lý SX sản phẩm TTNN_1355_HK1932

Đề án: Quản lý SX sản phẩm TTNN
Mã môn học: TT306DV02
Mã lớp: 1355
Họ và tên GV: Dương Thị Vân Anh

Thực tập nhận thức_1534_HK1932

Thực tập nhận thức
Mã môn học: TT250DV02
Mã lớp: 1354
Họ và tên GV: Cao Phan Quốc Uy