Help with Search courses

Thống kê kinh doanh

Thống kê kinh doanh - Gv. Lê Thị Ngọc Huyên

Môn học giới thiệu các khái niệm và phương pháp thống kê cơ bản được sử dụng rộng rãi trong kinh tế, tài chính, kế toán, marketing và kinh doanh nói chung. Trọng tâm là việc áp dụng các phương pháp thống kê để rút ra kết luận từ số liệu mẫu, từ đó cung cấp thông tin cho quá trình ra quyết định. Nội dung môn học bao gồm hai nhánh chính của thống kê: thống kê mô tả và thống kê suy diễn.