Help with Search courses

Thống kê kinh doanh

KHTQ113DV01 - GV. Lê Thị Ngọc Huyên

Môn học giới thiệu các khái niệm và phương pháp thống kê cơ bản được sử dụng rộng rãi trong kinh tế, tài chính, kế toán, marketing và kinh doanh nói chung. Trọng tâm là việc áp dụng các phương pháp thống kê để rút ra kết luận từ số liệu mẫu, từ đó cung cấp thông tin cho quá trình ra quyết định. Nội dung môn học bao gồm hai nhánh chính của thống kê: thống kê mô tả và thống kê suy diễn

Nguyen Ly Thong Ke - Le Thien Huong

Cung cấp một cách có hệ thống các phương pháp điều tra thống kê bao gồm việc thu thập thông tin ban đầu về các hiện tượng kinh tế – xã hội và việc xử lý các thông tin đã thu thập. Trang bị các phương pháp phân tích kinh tế – xã hội làm cơ sở cho dự đoán các mức độ của hiện tượng trong tương lai nhằm giúp cho các quyết định trong quản lý kinh tế.