Help with Search courses

Bảng Tính - Gv. Cao Đăng Khoa

Thân chào các bạn cùng tham gia khóa học online môn Bảng tính - Excel. Môn học có thời lượng 45 tiết, giới thiệu và hướng dẫn cho sinh viên các thao tác tạo lập và xử lý dữ liệu bằng bảng tính thông qua phần mềm Microsoft Excel, sau khi học xong sinh viên sẽ dễ dàng xử lý các công việc trong thực tế dựa vào kiến thức đã học.

Nội dung môn học bao gồm các thao tác từ cơ bản như: nhập liệu, định dạng dữ liệu, khai báo hàm và công thức tính..., đến nâng cao như: tạo Biểu đồ, Subtotal, Pivot table,…

Dương Quang Hòa_Phân tích định lượng

Khóa học này nhằm giới thiệu các phương pháp định lượng phù hợp trong kinh doanh, cũng như hướng dẫn các phần mềm ứng dụng để thực hành giải quyết vấn đề, hoặc/và dự báo làm cơ sở đưa ra các quyết định trong kinh doanh.