Help with Search courses

Quản trị Nhân sự - Dương Thị Thu Hương - 02407

Cung cấp kiến thức căn bản về nghiệp vụ Quản Trị Nhân sự thông qua lý thuyết, thảo luận tình huống và làm các báo cáo thuyết trình nhóm. Môn học tập trung nhiều vào phân tích và xử lý tình huống.